Products> Fine Chemicals
BP-984;Sarpogrelate Intermediate M1
CAS No.: [135261-74-4]
Specifications: ≥99%(HPLC)
Other Name: 1-(Dimethylamino)-3-[2-[2-(3-methoxypheny)ethyl]phenoxy]-2-propanol hydrochloride
2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenol
CAS No.: [167145-13-3]
Specifications: ≥99%(HPLC)
Other Name: 2-(2-(3-Methoxypheny)ethyl) phenol; MPEP; o-(3-Methoxyphenethyl)phenol;
3,5-Dihydroxybenzoic acid
CAS No.: [99-10-5]
Specifications: 98%
Other Name: 3,5-Dihydroxybenzoic
1-Ethylcyclohexanol
CAS No.: [1940-18-7]
Specifications: ≥98%(GC)
Other Name:
5,5'-Methylenebis(1H-benzotriazole)
CAS No.: [15805-10-4]
Specifications: ≥98%(HPLC)
Other Name: 6,6'-methylenebis-1H-Benzotriazole;5,5'-methylenebis-1H-Benzotriazole
N-Vanillylamine Hydrochloride
CAS No.: [7149-10-2]
Specifications: ≥99%(HPLC)
Other Name: 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine-hydrochloride;4-Aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
CAS No.: [10500-57-9]
Specifications: ≥99%(GC)
Other Name: 2,3-Cyclohexenopyridine;5,6,7,8-Tetrahydro quinoline
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
CAS No.: [635-46-1]
Specifications: ≥98% (GC)
Other Name: 1,2,3,4-Hydroquinoline;1,2,3,4-tetrahydroquinoline;Auroraka-684;1-Azatetralin
7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril
CAS No.: [22246-18-0]
Specifications: ≥99%(HPLC)
Other Name: 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one;7-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline;
7-Hydroxycarbostyril
CAS No.: [70500-72-0]
Specifications: ≥98%(HPLC)
Other Name: 7-Hydroxy-2(1H)-Quinolinone;7-hydroxyquinolinone;3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one;
23 Records Next   1   2   3